About us

Pediatric Orthopaedics

ออร์โธปิดิกส์ เด็กนั้น สำคัญนัก

เราพร้อมพรัก ภูมิใจ ได้รักษา
เด็กทุกคน ให้พ้นทุกข์ เวทนา
ด้วยแขนขา ผิดปกติ หรือพิการ

จริยธรรม คุณธรรม ดำรงไว้

เมตตาไซร้ สร้างเสริม เติมต่อสาน
ความเป็นแพทย์ ยึดสนิท จิตวิญญาณ
เพื่อสืบสาน ราชบิดา สงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะ เนตรวิเชียร

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕